دوشنبه 3 آبان، ساعت  17-20، تالار ناصری
گفتمان‌های شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار


چهارشنبه 5 آبان، ساعت 17-19، تالار امیرخانی
سلول‌های فتو ولتائیک ارگانیک / انجمن مفاخر معماری ایران

یکشنبه 9 آبان، ساعت 17-19، تالار بتهوون
شناخت عوامل عملکردی در معماری داخلی / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

سه‌شنبه 11 آبان، ساعت 17-19، تالار بتهوون
شهر و امداد / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه 12 آبان، ساعت 17-19، تالار امیرخانی
انسان‌شناسی معماری / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه 19 آبان، ساعت 17-19، تالار امیرخانی
شهرهای جهانی / انجمن مفاخر معماری ایران

پنجشنبه 27 آبان، ساعت 17-20، تالار بتهوون و ناصری
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار

_________________________
:: منبع:
سایت خانه هنرمندان ایران