Paykar Bonyan Panel Factory, Tehran, Iran, 2006
Architects: ARAD – Bahram Kalantari, Kourosh Dabbagh