پنج‌شنبه ١ اردیبهشت، ساعت ١۵-١٧، تالار بتهوون
مراسم رونمایی کتاب "اندیشه معماران معاصر" / انجمن مفاخر معماری ایران


پنج‌شنبه ١ اردیبهشت، ساعت ١٧:٣٠-٢٠، تالار بتهوون
جایزه کتاب معماری و شهرسازی / انجمن مفاخر معماری ایران

یک‌شنبه ۴ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
مراسم یادمان پنجمین دوره جایزه میرمیران / بنیاد معماری میرمیران

دوشنبه ۵ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
گفتمان شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار

چهارشنبه ٧ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
سیراف / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه ١۴ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
اسناد گران / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه ٢١ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
پدیده‌شناسی / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
میراث همدان / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج‌شنبه ٢٩ اردیبهشت، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار