چهارشنبه ۴ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
درس‌هایی از زلزله / انجمن مفاخر معماری ایران


یکشنبه ٨ خرداد، ساعت ١٧-١٩، تالار بتهوون
مینی‌مالیسم در معماری داخلی / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

یکشنبه ٨ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
ساختارگرایی و واسازی / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه ١١ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
تنها یک زمین / انجمن مفاخر معماری ایران

دوشنبه ١۶ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
گفتمان تهران / جامعه مهندسان معمار

چهارشنبه ١٨ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
نشست تخصصی شهرسازی / جامعه مهندسان شهرساز

چهارشنبه ١٨ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
کنارگذر ساحلی / انجمن مفاخر معماری ایران

یکشنبه ٢٩ خرداد، ساعت ١٧-١٩، تالار بتهوون
concept / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

یکشنبه ٢٩ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
گنج‌نامه / انجمن مفاخر معماری ایران

دوشنبه ٣٠ خرداد، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
مراسم یادبود زنده‌یاد مهندس رضوی‌زاده / جامعه مهندسان معمار