به گزارش ایسنا، در آخرین روز از جشنواره باغ ایرانی، سید محمد بهشتی، طی سخنانی، باغ‌های موجود در جهان را به سه خانواده تقسیم کرد:


1. خانواده باغ‌های چینی، در شرق
2. خانواده باغ‌های اروپایی یا شمال مدیترانه، در غرب
3. خانواده باغ‌های ایرانی

مهندس بهشتی در ادامه، با تأکید بر اینکه ما در حال انصراف از یکی از سه خانواده اصیل باغ در جهان هستیم، اضافه کرد: "چرا هیچ‌کسی در جهان در راه انصراف از آنچه دارد، قدم برنداشته است؟"موضوعات: باغ ایرانی