چهارشنبه 1 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
بادگیر / انجمن مفاخر معماری ایران


جمعه 3 تیر، ساعت 17-20، تالار بتهوون
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار

یکشنبه 5 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
ریخت‌شناسی / انجمن مفاخر معماری ایران

دوشنبه 6 تیر، ساعت 17-20، تالار بتهوون
گفتمان‌های شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار

چهارشنبه 8 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
معماری برای صنایع / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه 15 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
ادبیات نمایی / انجمن مفاخر معماری ایران

یکشنبه 19 تیر، ساعت 17-19، تالار بتهوون
پروژه‌های معماری داخلی دانشجویان دانشگاه سوره / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

یکشنبه 19 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
فرآیند شهری شدن / انجمن مفاخر معماری ایران

دوشنبه 20 تیر، ساعت 17-20، تالار بتهوون
 گفتمان تهران / جامعه مهندسان معمار

چهارشنبه 22 تیر، ساعت 17-19، تالار بتهوون
کارگاه اسکیس / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

چهارشنبه 22 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
تاریخ‌شناسی / انجمن مفاخر معماری ایران

دوشنبه 27 تیر، ساعت 15-19، تالار بتهوون
پروژه‌های معماری داخلی دانشجویان دانشگاه تهران / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

چهارشنبه 29 تیر، ساعت 17-20، تالار امیرخانی
به بلندای الوند / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج شنبه 30 تیر، ساعت 18-20، تالار بتهوون
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار