:: شماره 13-14: طرح مسابقه زائرسرای سارا و نواب، مشهد / حرکت سیال
:: شماره 15-16: بهرام شیردل
:: شماره 17-18: فرشید موسوی
:: شماره 20-21: مهرداد حدیقی
:: شماره 22-23: کاترین اسپریدونوف، رضا دانشمیر
:: شماره 24: شهاب کاتوزیان
:: شماره 25-26: نادر تهرانی و مونیکا پونسه دلئون
:: شماره 27: زنده‌یاد هادی میرمیران
:: شماره 28-29: مهرداد یزدانی
:: شماره 30-31: هادی تهرانی