:: نقد ایمان شفیعی به تشکیک فراز سلیمانی درباره اصالت طرح دوم باغ بازار سبزوار

یک دوست:
1. طبیعی است که داوران در مورد "معیار"های اعلام‌شده {موضوع مسابقه}، دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضادی داشته باشند، بر اساس سلیقه و یا چهارچوب نظری متفاوت. اما این به هیچ‌وجه طبیعی، خردمندانه و پذیرفته نیست که معیارهایی غیر از معیارهای قرارداد شده یک مسابقه، مبنای تمایز قرار گیرد و هیچ داور معتبری نیز چنین عمل نمی‌کند.


2. کلیه طرح‌های این مسابقه با استفاده از نرم‌افزار شکل گرفته است. پروزه دوم نیز همچون بقیه، از نرم‌افزار برای ارائه فرم استفاده کرده است و نه تحلیل داده‌ها. از این نظر، برتری و تمایز معناداری نمی‌توان قائل شد.

3. "تقلب" علمی، ادیی یا هنری و غیره و اعتراض به آن، مسئله‌ای جدای از "نقد" است. موضوع فراتری در میان است؛ پای اخلاق و صداقت حرفه‌ای در میان است. همین که شخص چیزی که کتمان آن موجب تاثیر در رای داوران شود {حتی احتمالی}، کتمان نماید، مرتکب تقلب شده است. یاید توجه داشت که تفاوت معینی بین کار عادی حرفه‌ای و کار برای ارائه در مسابقه  وجود دارد. "کردانیسم" بار اخلاقی دارد و اخلاق حرفه‌ای، پیش‌فرض اصلی هر نوع مشارکت اجتماعی است. یازی یا مفاهیم و کلمات و فرم‌ها، چه در قالب ارائه اثر و چه یه صورت مرور یا نقد و غیره، تنها به شرط رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای، معنادار است.

4. از معضلات حرفه معماری، کتاب مفصلی می‌توان نوشت. "تقلب"، معضل شناخته‌شده‌ای است، اما ظاهران فصل جدیدی باید به آن اضافه کرد، تحت عنوان "تکنیک‌های توجیه تقلب و ارعاب معترض".