به گزارش سایت بنیاد معماری میرمیران، در ادامه سلسله موضوعات مربوط به مسابقه جایزه معماری میرمیران و در راستای درک ارتباط عناصر پنج‌گانه اصلی (نور، آب، گیاه، خاک، باد) با معماری قدیم ایران، دو موضوع باقیمانده با عنوان "معماری و خاک" و "معماری و باد"، برای مسابقه سال جاری، به عنوان موضوع ششمین دوره جایزه معماری میرمیران در نظر گرفته شده است که جزئیات مسابقه و نحوه برگزاری آن متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

لازم به ذکر است اولین و دومین دوره جایزه معماری میرمیران به نفرات برتر ورودی و خروجی رشته معماری دانشگاه‌ها اختصاص یافت. دوره سوم با موضوع "پیوند ناگسستنی نور و معماری"، دوره چهارم با موضوع "معماری و آب" و دوره پنجم با موضوع "معماری و طبیعت سبز" برگزار شد.