دوشنبه 7 شهریور، ساعت 17-20، تالار استاد جلیل شهناز
گفتمان شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار

دوشنبه 21 شهریور، ساعت 17-20، تالار استاد جلیل شهناز
گفتمان تهران / جامعه مهندسان معمار

پنج‌شنبه 31 شهریور، ساعت 17-20، تالار استاد جلیل شهناز
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار