شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، در نظر دارد جهت نمایش عملکرد خطیر خود در حوزه انتقال مواد نفتی توسط خطوط لوله با پشتیبانی مخابرات صنعتی، مسابقه طراحی ماکت برگزار کند.

سایت مسابقه:
http://www.ioptc.org