دوشنبه 18 مهر، ساعت 17-20، تالار استاد جلیل شهناز
گفتمان شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار

دوشنبه 25 مهر، ساعت 17-20، تالار استاد جلیل شهناز
مراسم سومین شب معمار / بنیاد معماری میرمیران

پنج‌شنبه 28 مهر، ساعت 14-20، تالار استاد جلیل شهناز
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار