مکان برگزاری جلسات: گروه دکتری دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی