دوشنبه ١ آذر، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
گفتمان‌های شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار


چهارشنبه ٣ آذر، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
کارنامه گفتمان / انجمن مفاخر معماری ایران

چهارشنبه ١٠ آذر، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
شهر دوستدار کودک / انجمن مفاخر معماری ایران

یکشنبه ١4 آذر، ساعت ١5-١٧، تالار بتهوون
کانسپت در معماری داخلی / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

دوشنبه ١5 آذر، ساعت ١5-16:30، تالار بتهوون
نشست تخصصی شهرسازی / جامعه مهندسان شهرساز

چهارشنبه ١٧ آذر، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
سلولهای فتو ولتائیک ارگانیک / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج‌شنبه ١٨ آذر، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار

یکشنبه ٢١ آذر، ساعت ١5-١٧، تالار بتهوون
بررسی متدولوژی طراحی در چند پروژه / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

دوشنبه ٢٢ آذر، ساعت ١٧-١٩، تالار بتهوون
مراسم شب معمار و رونمایی کتاب 75 سال معماری معاصر ایران / بنیاد معماری میرمیران

سه‌شنبه ٢٣ آذر، ساعت ١5-١٧، تالار بتهوون
تاثیر معماری داخلی بر روان / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

_________________________
:: منبع:
سایت خانه هنرمندان ایران