انجمن مفاخر معماری ایران، به پاس قدردانی از تلاش‌های شادروان دکتر محمدامین میرفندرسکی (١٣١٠-١٣٨٨)، در تحول بنیادین آموزش معماری و هنر و نیز ایجاد بستر توسعه فرهنگی و آموزش عالی، روز 4 آذر را، از سال گذشته، به عنوان روز گفتمان معماری نام‌گذاری کرده است:


"هم‌اندیشی و نفی یکسویه‌نگری و پرهیز از دنباله‌روی آنچه در عرصه فرهنگ به باورهای ناهنجار بدل می‌شود، مقوله‌ای است قابل تامل، خاصه در دورانی که معماران ما، بیش از پیش، نیاز به تفکر و اندیشه جامع‌نگر و جهان‌بینی انسان‌محور و نگرشی واقع‌گرایانه دارند. فرهیختگان این عرصه، اکنون تجربه‌ای نو را به نسل‌های بعد از خود ارائه می‌دارند که پیش از این در محیط‌های آکادمیک، محدودیت‌هایی را به همراه داشته است، تحمل عقاید و اندیشه دیگران و گفتگوی مثبت، به ویژه در حوزه فلسفه و هنر، می‌تواند افق‌های جدید فراروی نسلی بگشاید که پرسشگرانه می‌خواهد درباره آنچه بوده است و آنچه خواهد بود، بیشتر بداند."

انجمن مفاخر معماری ایران، در سالروز نام‌گذاری 4 آذر، به عنوان روز گفتمان معماری، فهرست گفتگوهای ترتیب داده شده توسط این نهاد را، با اشاره به نام هم‌اندیشان و موسسات همکار در این گفتگوها، تحت عنوان کارنامه یک‌ساله گفتمان معماری، از سال ١٣٨٨ تا ١٣٨٩، ارائه داده است، گفتگوهایی که به نظر می‌رسد در چارچوب برنامه‌های متعارف و پیشین این انجمن، در سال‌های گذشته، صورت گرفته و اقدامی موثر در راستای تامین اهداف نام‌گذاری روز گفتمان معماری نبوده‌اند.