چهارشنبه 4 آبان 1390: تاثیر محیط بر جرائم شهری

یکشنبه 8 آبان 1390رونمایی کتاب نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان

چهارشنبه 11 آبان 1390: آب، آوای زندگی

شنبه 14 آبان 1390: منظر فرهنگی ساحل جنوبی

یکشنبه 22 آبان 1390: شهر و سرمایه‌های اجتماعی آن

چهارشنبه 25 آبان 1390تویسرکان

شنبه 28 آبان 1390مصالح هوشمند

مکان: تهران، موزه هنر امام علی (ع)
زمان: ساعت 16 تا 19