مبانی معماری پارک‌های تکنولوژی، با رویکرد به پارک تکنولوژی تبریز
:: مولف: آرش پوراسماعیل هادی
:: ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
:: چاپ اول، 1390
:: قیمت: 1500 تومان

_________________________
:: تبریک ویژه به آرش پوراسماعیل عزیز، برای آفرینش این اثر شایسته و ارزشمند