در این پوستر دانشجویی که مربوط به سخنرانی ماه گذشته مهندس کورش رفیعی در دانشگاه آزاد تهران مرکز است، به اشتباه، از تصویر یکی از طرح‌های مسابقه معماری مرکز تجارت جهانی فرش ایران (تبریز)، به عنوان یکی از آثار مهندس رفیعی استفاده شده است. این گاف فاحش احتمالا از دستاوردهای جستجوی اینترنتی بی حساب و کتاب و بدون دقت کافی دانشجویان است، چون مهندس رفیعی داور این مسابقه بودند، نه شرکت‌کننده آن.