رتبه اول: آپارتمان دانیال / شرکت تداوم پویا (رضا صیادیان، سارا کلانتری، حمیدرضا رزم‌آریا)