چهارشنبه ١ دی، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
معماری زلزله / انجمن مفاخر معماری ایران


یکشنبه 5 دی، ساعت ١5-١٧، تالار بتهوون
سخنرانی تخصصی شهرسازی / جامعه مهندسان شهرساز

دوشنبه 6 دی، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
گفتمان‌های شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار

چهارشنبه ٨ دی، ساعت ١٧-١٩، تالار بتهوون
شهر به مثابه مقوله‌ای میان‌دانشی / کانون ایرانیان دانش‌آموخته در ایتالیا

چهارشنبه ٨ دی، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
مبانی CDS / انجمن مفاخر معماری ایران

یکشنبه ١٢ دی، ساعت ١5-١6:٣٠، تالار بتهوون
عکاسی در معماری و معماری داخلی / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

یکشنبه ١٢ دی، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
شب معمار و رونمایی کتاب 75 سال معماری معاصر ایران / بنیاد معماری میرمیران

چهارشنبه 15 دی، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
شهر دوست‌دار کودک / انجمن مفاخر معماری ایران

پنجشنبه ١6 دی، ساعت ١5-١٧، تالار بتهوون
نسبت معماری و معماری داخلی / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

چهارشنبه ٢٢ دی، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
حس مکان / انجمن مفاخر معماری ایران

دوشنبه ٢٧ دی، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
گفتمان تهران / جامعه مهندسان معمار

سه‌شنبه ٢٨ دی، ساعت 15-١٧، تالار بتهوون
خلاقیت در فرآیند طراحی معماری داخلی / جامعه مهندسان معماری داخلی ایران

چهارشنبه ٢٩ دی، ساعت ١٧-١٩، تالار امیرخانی
منظر تاریخی / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج‌شنبه ٣٠ دی، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار