به گزارش سایت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، نمایشگاهی از آثار دانشجویان درس "مقدمات طراحی معماری ٢" دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، با عنوان "شعر فضا"، روز چهارشنبه ٨ دی ١٣٨٩، در بخشی از محوطه و دانشکده معماری این دانشگاه، گشایش یافت.