فصلنامه معماری و ساختمان، در دو شماره اخیر خود، یعنی شماره‌های ٢٢-٢٣ و ٢4، تغییرات ملموس و قابل توجهی در ظاهر و محتوا پیدا کرده است که به گواهی صفحه نخست مجله، این تغییرات بی‌ارتباط با رفتن ساناز افتخارزاده از سردبیری و سحر افتخارزاده از بخش گرافیک و آمدن دوباره فرهاد گوران، سردبیر پیشین، در مقام عضو تحریریه، نیست، رفت‌وآمدی که در صورت پشتیبانی مناسب احمد زهادی، مدیر مسئول فصلنامه، می‌تواند نویدبخش بازگشت این نشریه معماری به دوران اوج‌ خود، در چند شماره آغازین آن، باشد.