دو‌شنبه ۴ بهمن، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
گفتمان‌های شهرسازی و معماری / جامعه مهندسان معمار


چهارشنبه ۶ بهمن، ساعت ١۴-١۶، تالار بتهوون
بررسی تحول معماری داخلی در ایران از دوران قاجار تا امروز / جامعه مهندسان معماری داخلی

چهارشنبه ۶ بهمن، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
ساختمان‌های هوشمند / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج‌شنبه ٧ بهمن، ساعت ١۵-١٧، تالار بتهوون
رونمایی کتاب "گستره‌های معماری"، اثر دکتر فلامکی / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج‌شنبه ٧ بهمن، ساعت ١٧:٣٠-٢٠، تالار بتهوون
شهر به مثابه مقوله‌ای میان‌دانشی / کانون ایرانیان دانش‌آموخته در ایتالیا

دو‌شنبه ١١ بهمن، ساعت ١۵-١٧، تالار امیرخانی
رونمایی کتاب "معماری، فراتر از معماری"

یکشنبه ١٧ بهمن، ساعت ١۵-١٧، تالار بتهوون
بزرگداشت داوید اوشانا / انجمن مفاخر معماری ایران

دو‌شنبه ١٨ بهمن، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
گفتمان تهران / جامعه مهندسان معمار

چهار‌شنبه ٢٠ بهمن، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
عرصه‌های عمومی و خصوصی (یادمان دکتر مزینی) / انجمن مفاخر معماری ایران

چهار‌شنبه ٢٧ بهمن، ساعت ١٧-٢٠، تالار امیرخانی
نظام دانایی / انجمن مفاخر معماری ایران

پنج‌شنبه ٢٨ بهمن، ساعت ١٧-٢٠، تالار بتهوون
نمایش فیلم تخصصی معماری / خانه فیلم معمار