انتشار کتاب "گسترش طراحی در معماری هند"

نگارنده کتاب حاضر، بر آن بوده که به جزئیات طرح‌های معماری در ساختمان‌های تاریخی کشور هند بپردازد و از این‌رو، به بناهای تاریخی، بیشتر از دیدگاه معماری، نظر داشته است تا از دیدگاه باستان‌شناسی. وی بیش از بیست بنای تاریخی را، از نظر طراحی معماری، بررسی کرده است که از آن میان، می‌توان تاج‌محل، معبد کایلاسا در الورا، معبد آجوتیارایال، چند مسجد، پنجره‌های دوره اسلامی، مقبره‌های ملکه‌ها در احمدآباد، آب‌انبارها، و کاخی هندی را نام برد.

/ 0 نظر / 16 بازدید